Mga Serbisyo ng Munisipyo, Tuloy ang Pag-agos sa San Gabriel 2nd, Iton, at Paragos